سیم و كابل های برق متداول

کابل های افشان معمولی

 

 

سیم و كابل های برق متداول

سیم های مفتولی و نیمه افشان

 

 

سیم و كابل های برق متداول

سیم های افشان

 

سیم و كابل های برق متداول

کابل های افشان سبک

 

`

سیم و كابل های برق متداول

كابل های مفتولی و نیمه افشان سبک